Proses Pemesanan Barang

Paket Pemancar TV UHF 1000 Watt

Paket Pemancar TV UHF 1000 Watt
- 1 Unit Exciter Pemancar 125W - 1 Unit Booster Pemancar 1000 Watt - 4 Panel antenna system 8db 0r 10.5 dbi - 4 Dipole system panel - Dimensi antenna 50 x 60 cm - 4 unit Jumper Heliax, dari Antenna ke Power Divider - 1 unit 4 port Power…
 
Nama Jumlah Harga  
Paket Pemancar TV UHF 1000 Watt
Rp 105.000.000,00